europejskie forum katowice 2018

Od Programu Horyzont 2020 do Horyzontu Europa

PROGRAM

W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała proponowaną strukturę kolejnego ramowego programu badań i innowacji: Horizon Europe. Ta propozycja jest największym z dotychczasowych programów badawczych i innowacyjnych Unii. Jego budżet, w latach 2021-2027, szacowany jest na około 100 miliardów euro. Ma to na celu wzmocnienie unijnej nauki i technologii poprzez zwiększenie środków finansowych w kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowatorskie rozwiązania, badania, wspieranie konkurencyjności przemysłowej Unii, jej osiągnięć w zakresie innowacji i realizacji strategicznych priorytetów by móc stawić czoła stojącym przed Unią globalnym wyzwaniom. W programie Horizon Europe zakłada się, że skoncentrowanie działań na najważniejszych celach badawczych i innowacyjnych zaowocują szybszym osiągnięciem rezultatów wyników projektu, przy jednoczesnym wdrożeniu norm dostępu do otwartej wiedzy, uproszczeniu zasad uczestnictwa i rygorów administracyjnych przy realizacji projektu. W ramach programu dokonany zostanie przegląd i analiza dotychczasowych powiązań naukowych i badawczych, która wpłynie na kształt nowej generacji europejskich partnerstw i współpracy w dziedzinie badań i innowacji. Nowoczesne polityki i programy badań innowacyjnych o największym potencjale promowania nowatorskich rozwiązań to te, które zdecydowanie będą preferować współpracę transgraniczną, mając na celu odniesienie sukcesów rynkowych i zapewnienie oczekiwań społecznych. Horizon Europe ma wyjątkową szansę likwidacji wszelkiego rodzaju dotychczasowych barier. Fundusze europejskie mają zachęcać zespoły z różnych krajów i dyscyplin naukowych do współpracy, dzięki której Europa stanie się światowym liderem w dziedzinie badań i innowacji. Program Horizon Europe będzie wspierać operacyjne powiązania z innymi programami UE. Nowa synergia z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności ułatwi koordynację i efektywność finansowania oraz ułatwi regionom wdrażanie innowacji w gospodarce.

Sesja będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie inwestować w badania i innowacje, aby kształtować lepszą przyszłość Europy w szybko globalizującym się świecie, gdzie sukces, w coraz większym stopniu, zależy od produkcji i przekształcania wiedzy w innowacje oraz próby sformułowania zaleceń maksymalizację wpływu przyszłych programów badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej na przekształcania wiedzy w innowacje i wzrost gospodarczy. Zalecenia te będą skierowane do instytucji europejskich, rządu polskiego i innych zainteresowanych stron: firm, uniwersytetów, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych zaangażowanych w badania i innowacje w Polsce i Unii Europejskiej.

Główne obszary tematyczne do dyskusji to:

  • Jak zbudować skuteczną politykę innowacyjną UE, która stworzy przyszłe rynki,
  • Jak zracjonalizować finansowanie badań i innowacji w UE by osiągnąć synergię z funduszami strukturalnymi,
  • Transnarodowa i multidyscyplinarna współpraca w zakresie badań i rozwoju,
  • Korelacja między programami UE a poziomem i wynikami krajowych inwestycji w badania i innowacje,
  • Jak zmniejszyć biurokratyczne obciążenie dla beneficjentów projektów badawczo-rozwojowych.

 

 

 

Partnerzy przemysłowi