europejskie forum katowice 2018

Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii. 

Główne cele Forum to:

  • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
  • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
  • promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
  • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

Oprócz sesji plenarnych odbędą się cztery konferencje tematyczne:

  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

Udział w Forum potwierdziło – jako spikerzy bądź paneliści - ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów. Spodziewamy się, że Forum zgromadzi około 1000 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy. To świetna okazja, aby się spotkać, wymienić się ideami i pomysłami oraz   zainicjować tworzenie sieci i pozyskać potencjalnych partnerów.

Partnerzy przemysłowi