europejskie forum katowice 2018

Systemowe zmiany na drodze ku inteligentniejszym lokalnym społecznościom

Program

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

41 miast i gmin, ok. 2,3 mln mieszkańców, ok. 240 tys. firm, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To pierwsza metropolia w Polsce. Powstała w centrum woj. śląskiego. Obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to ponad 2,5 tys. km2, gdzie obok tradycyjnego przemysłu rozwijają się nowoczesne technologie związane m.in. z branżą automotive, IT czy medycyną. To potencjał tkwiący w różnorodności i wspólnej aktywności opartej na integracji, koordynacji i wspieraniu rozwoju branż kluczowych. Wszystko po to, by poprawić jakość i komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miast i gmin GZM.

Metropolia powstała na mocy dedykowanej jej ustawy, wskazującej zadania, do których realizacji została powołana:

  • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego
  • integracja oraz koordynowanie inwestycji związanych z transportem publicznym
  • kształtowanie ładu przestrzennego
  • współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich
  • promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

W ciągu kilku pierwszych miesięcy funkcjonowania Metropolii, udało się wdrożyć rozwiązania, na które mieszkańcy konurbacji śląskiej czekali od prawie 20 lat. To m.in. wspólna taryfa dla biletów komunikacji miejskiej czy bezpłatne przejazdy dla najmłodszych mieszkańców. Przed GZM również uruchomienie grupy zakupowej energii elektrycznej, która w latach 2019-2020 chce zakupić łącznie prawie 1TWh energii.

Sesja będzie wyjątkowym miejscem spotkań specjalistów i innowacyjną platformę inteligentnych sektorów miejskich. Skoncentruje się na nowych, przełomowych technologiach, aby uczynić duże aglomeracje miejskie bardziej inteligentnymi i wygodnymi do życia i pracy, łączą miasta i gminy w celu rozwijania wszechstronnej współpracy. Podczas sesji prowadzone będą konsultacje z urzędnikami miejskimi i ekspertami w dziedzinie koncepcji inteligentnego miasta. Ich celem będzie znalezienie niezbędnych kroków przez miasta i gminy, aby zasłużyć na miano "inteligentnych". Podstawą sesji będą także wyzwania techniczne i społeczne napotykane we wdrażaniu inteligentnej technologii „metropolitalnej”. Sesja obejmie również prezentacje oraz dyskusje panelowe z udziałem uznanych europejskich i polskich ekspertów w dziedzinie internetu rzeczy, łączności 5G, transportu i inteligentnego sektora motoryzacyjnego, energetyki i usług użyteczności publicznej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, sztucznej inteligencji i analityki danych. Przedstawimy projekty i poglądy dotyczące tego, jak i dlaczego wprowadzane są systemy inteligentnego miasta.

 Główne obszary tematyczne do dyskusji to:

  • Jak zbudować skuteczny system inteligentnego „metropolis” w dużym obszarze miejskim, składającym się z wielu miast i gmin?
  • W jaki sposób wyrównywane winny być szanse na osiągnięcie wspólną dla metropolii wydajności, wiążącej się z podwyższonym ryzykiem łączenia wszystkich elementów?
  • Jakie systemy i czynniki oceny pozwalają uznać wspólnotę municypalną za objętą jednolitym inteligentnym systemem zarządzania, które mimo różnic i odmiennych wartości, nie są tylko „węzłami” w sieci?

Partnerzy przemysłowi