europejskie forum katowice 2018

Do forum pozostało:

 
dni godzin minut sekund

Systemowe zmiany na drodze ku inteligentniejszym lokalnym społecznościom

Program

Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, nazywana w Polsce Metropolią Śląską, jest stowarzyszeniem 41 gmin i powiatów i największym centrum przemysłowym Polski. Jest to zarazem jeden z największych obszarów miejskich w Unii Europejskiej z populacją prawie 3 milionów mieszkańców. Siedzibą zarządu metropolii jest miasto Katowice, gospodarz Forum. W ramach Metropolis działa prawie 250 000 firm, generując 9% PKB kraju. Jednym z głównych celów zarządu metropolitalnego jest wdrożenie w miastach metropolitalnych i infrastrukturze nowych technologii w zarządzaniu, aby uczynić wspólnoty metropolitalne atrakcyjnymi i przyjaznymi miejscami dla mieszkającym i pracującym ludzi. Metropolia obejmuje regionalne systemy transportowe, systemy energetyczne i wodne, system opieki zdrowotnej, edukacji, a nawet systemy zaopatrzenia żywnościowego. Wskaźniki i czujniki, analizujące dane i sieci oferują możliwości poprawy i dostosowania każdego z tych systemów w każdym z miast Metropolis niezależnie, zaś wspólne podejście do rozwiązywania problemów oferuje więcej możliwości dla interoperacyjności systemów i ich optymalizacji.

Sesja będzie wyjątkowym miejscem spotkań specjalistów i innowacyjną platformę inteligentnych sektorów miejskich. Skoncentruje się na nowych, przełomowych technologiach, aby uczynić duże aglomeracje miejskie bardziej inteligentnymi i wygodnymi do życia i pracy, łączą miasta i gminy w celu rozwijania wszechstronnej współpracy. Podczas sesji prowadzone będą konsultacje z urzędnikami miejskimi i ekspertami w dziedzinie koncepcji inteligentnego miasta. Ich celem będzie znalezienie niezbędnych kroków przez miasta i gminy, aby zasłużyć na miano "inteligentnych". Podstawą sesji będą także wyzwania techniczne i społeczne napotykane we wdrażaniu inteligentnej technologii „metropolitalnej”. Sesja obejmie również prezentacje oraz dyskusje panelowe z udziałem uznanych europejskich i polskich ekspertów w dziedzinie internetu rzeczy, łączności 5G, transportu i inteligentnego sektora motoryzacyjnego, energetyki i usług użyteczności publicznej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, sztucznej inteligencji i analityki danych. Przedstawimy projekty i poglądy dotyczące tego, jak i dlaczego wprowadzane są systemy inteligentnego miasta.

 Główne obszary tematyczne do dyskusji to:

  • Jak zbudować skuteczny system inteligentnego „metropolis” w dużym obszarze miejskim, składającym się z wielu miast i gmin?
  • W jaki sposób wyrównywane winny być szanse na osiągnięcie wspólną dla metropolii wydajności, wiążącej się z podwyższonym ryzykiem łączenia wszystkich elementów?
  • Jakie systemy i czynniki oceny pozwalają uznać wspólnotę municypalną za objętą jednolitym inteligentnym systemem zarządzania, które mimo różnic i odmiennych wartości, nie są tylko „węzłami” w sieci?

Partnerzy przemysłowi